Tradycja zobowiązuje do nowoczesnego podejścia do zarządzania IT

Tradycja zobowiązuje do nowoczesnego podejścia do zarządzania IT

27 lutego 2015 0 przez Andy

defum
Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A., założona w 1946 roku, jest jednym z najstarszych polskich zakładów produkcyjnych. Firma dostarcza między innymi tokarki, centra pionowe sterowane numerycznie, centra bramowe oraz wielkogabarytowe maszyny specjalnego przeznaczenia. Park maszynowy, a także doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników, pozwalają rozszerzać ofertę o usługi obróbki elementów z materiału powierzonego oraz montaż maszyn i podzespołów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.

Problemy, które należało rozwiązać

W 2012 roku firma przejęła produkcję Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek DEFUM oraz licencję na produkcję trzech nowych maszyn. Zmieniła się również nazwa firmy. Wkrótce po tym, rozpoczęto wprowadzanie systemu informatycznego, który służy do kompleksowego zarządzania produkcją przemysłową, jednak nie monitoruje zasobów IT firmy.

Jednym z wyzwań, którym musiał stawić czoła Zarząd firmy, był właśnie brak zarządzania zasobami informatycznymi, które kontrolowałoby legalność oprogramowania, ważność posiadanych licencji, ewidencję sprzętu komputerowego czy zapewniało pełny monitoring fizycznego stanu sieci oraz wykrywanie i reagowanie na awarie urządzeń sieciowych.

Kolejnym obszarem, który wymagał monitorowania, było użytkowanie komputerów i innych urządzeń sieciowych przez pracowników. Przekazane przez Zarząd firmy wytyczne odnośnie przechowywania danych oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania, często nie były prawidłowo rozumiane i respektowane przez użytkowników sieci. Instalacja nielicencjonowanego oprogramowania mogła doprowadzić do narażenia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, a kopiowanie oraz przenoszenie przez pracowników danych – do wycieku poufnych informacji.

Oczekiwania
Analizując wspomniane problemy, Zarząd Andrychowskiej Fabryki Maszyn DEFUM S.A. zdecydował się na wprowadzenie systemu centralnego zarządzania zasobami IT, który będzie umożliwiał pełną diagnostykę urządzeń pracujących w sieci lokalnej. Podjęte działania miały na celu wyeliminowanie wykorzystania komputerów służbowych do celów prywatnych i ochronę własności intelektualnej pracodawcy przed kopiowaniem oraz przenoszeniem na urządzeniach przenośnych.

W tym celu zdecydowano się na wdrożenie pakietu narzędzi Axence nVision. Do firmy zostały zakupione cztery główne moduły oprogramowania: Network, Users, Inventory oraz DataGuard.

– Decydując się na zakup oprogramowania nVision firmy Axence, braliśmy pod uwagę przede wszystkim możliwość uzyskania pełnej kontroli nad zasobami informatycznymi w naszej firmie – mówi Administrator Sieci w Andrychowskiej Fabryce Maszyn DEFUM S.A. Moduły programu pozwalają w sposób jednoznaczny nadzorować ważność licencji używanych na stanowiskach komputerowych, prowadzić ewidencję sprzętu komputerowego oraz nadzorować przepływ danych do urządzeń przenośnych. Umożliwia to również łatwiejsze analizowanie stopnia obciążenia każdego wykrytego w sieci urządzenia oraz sposób wykorzystywania go przez pracowników.

– Bardzo pomocną funkcją programu okazała się również możliwość utworzenia map sieci oraz inteligentny system powiadamiania administratora o zaistniałych modyfikacjach sprzętu i oprogramowania na poszczególnych stanowiskach komputerowych – wyjaśnia Administrator.

Efekty
Zgodnie z oczekiwaniami, po wdrożeniu oprogramowania Axence nVision, Administrator zyskał pełną wiedzę na temat urządzeń podłączanych w sieci, zcentralizowana została baza danych o zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu, a dzięki modułowi DataGuard możliwe jest definiowanie praw dostępu do wybranych nośników danych dla poszczególnych użytkowników. Sprawdzane są również dane przenoszone na nośnikach typu pendrive. W znaczący sposób wzrosła również świadomość użytkowników w zakresie odpowiedzialnego przeglądania zawartości Internetu oraz efektywnego wykorzystania komputerów powierzonych przez pracodawcę do wykonywania zadań służbowych.